Hai Afara! 13 - 15 iunie 2014 Line-up: Seme/ Japser/ Shuska/ Factor...